Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Internetový obchod prevádzkuje:
BIBI, s.r.o.
Na Troskách 25
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 650 536
IČ DPH:SK 2022213908

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim BIBI, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36650536 (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“).
2. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po registrácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
4. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.
2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.
3. Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.
4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
6. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky
7. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
8. Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol mailom oznámený ako – expedované.
9. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu.
10. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
11. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
12. Hodnota uvedená na potvrdenej objednávky je konečná.

III. Spôsob platby

Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty.

IV. Dodávka tovaru

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta).
2. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2 – 7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
3. Prevádzkovateľ dodá objednaný tovar kupujúcemu na dobierku.
4. Prevádzkovateľ k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty účtuje poplatok za poštovné a to nasledovne:
+ 3,- € ak hodnota objednávky je do 50€
Poplatok za poštovné sa neúčtuje ak hodnota objednávky je nad 50€
5. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
6. Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.
7. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí prevádzkovateľ.
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa §10. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: BIBI s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica.
2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.
4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť riadne zabalený bez známok poškodenia, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné sa neúčtuje, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.
1. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – prípadne jeho kópie.
3. Kupujúci reklamovaný výrobok zašle  spolu s kópiou faktúry na adresu prevádzkovateľa: BIBI, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
4.V zmysle obč. zák.(§598) má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli uplatnením práv zo zodpovednosti závady.
5. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

V. Povinnosti predávajúceho

1. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby oznámiť
a)svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, 15)obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba
b) opis tovaru alebo služby
c)cenu tovaru alebo poskytnutej služby
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
e)platobné podmienky
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane

2. Predávajúci je povinný najneskôr v deň podania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa ods. 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

3. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa §12 ods.5,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a servisných službách
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok

VI. Reklamačný poriadok

(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

(2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

(3) V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Pri skupinových zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.

(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

(7) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(8) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(9) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

(10) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

(11) Povinnosti uvedené v odsekoch 4 až 9 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.

(12) Ustanovenia uvedené v odsekoch 4 až 10 sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis22b) neustanovuje inak.

(13) Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.22c)

VII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Platné od 22. januára 2015

Ako nakupovať

Nakupovanie v internetovom obchode bibidekor.sk je jednoduché, intuitívne a rýchle.

Stručný popis nakupovania

Pri vybranom tovare je možné zadať množstvo, prednastavený je 1ks.
Tovar vložte do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo Do košíka.
Môžete sa vrátiť do e-shopu a pokračovať v nákupe, tovar v košíku ostane uložený.
Ak ste už ukončili výber tovaru a chcete ho objednať, na stránke nákupného košíka stlačte Objednať pre okamžité objednanie. Objednávku môžete ponechať uloženú zatiaľ bez odoslania kliknutím na Uložiť košík – tovar zostane uložený 72 hodín. Potom sa obsah vymaže. Uložený košík bude, pre úspešné vybavenie objednávky, treba odoslať stlačením tlačidla Objednať.
Vyplňte všetky potrebné osobné údaje
Zmeňte adresu dodania, ak je iná ako adresa fakturácie.
Vyberte spôsob dodania tovaru a platby.
Skontrolujte správnosť údajov na objednávke.
Potvrďte objednávku a tešte sa na zásielku.

Podrobný popis nakupovania

Z menu si vyberte kategóriu, prípadne podkategóriu s produktami o ktoré máte záujem. Položky sa zobrazia v stručnom prehľade s obrázkom, názvom, cenou a s možnosťou uloženia do košíka. Kliknutím na obrázok alebo názov získate podrobné informácie o produkte. V prípade záujmu o kúpu produktu, vložte ho do nákupného košíka kliknutím na „DO KOŠÍKA“. V pravo hore v lište je zobrazený Váš nákupný košík s celkovou hodnotou nákupu. Pri prezeraní obsahu môžete meniť množstvo položiek alebo položku z košíka odstrániť. Po každej takejto úprave nezabudnite stlačiť ikonku „Prepočítať.

Ak ste už ukončili výber tovaru a chcete ho objednať, na stránke nákupného košíka stlačte Objednať pre okamžité objednanie. Objednávku môžete ponechať uloženú zatiaľ bez odoslania kliknutím na Uložiť košík – tovar zostane uložený 72 hodín. Potom sa obsah vymaže. Uložený košík bude, pre úspešné vybavenie objednávky, treba odoslať stlačením tlačidla Objednať.

Po naplnení košíka požadovaným tovarom, stlačte na stránke nákupného košíka „Objednať“.

Proces dokončenia nákupu sa skladá z jednoduchých krokov:

Vyplňte všetky potrebné údaje.
Vyberte spôsob doručenia tovaru a platby.
V prípade, že chcete zaslať faktúru na inú adresu ako je adresa doručenia, vyplňte Osobné údaje aj údaje Adresa doručenia.
Skontrolujte správnosť údajov, prípadne ich upravte a ak je všetko OK, potvrďte objednávku stlačením „Odoslať objednávku“.

O prijatí objednávky, ako i priebehu jej vybavovania Vás budeme informovať e-mailom. V e-maile sa bude nachádzať aj priamy odkaz na stránku, kde môžete sledovať priebeh vybavovania Vašej objednávky.